ผู้จัดจำหน่าย : ใจเผื่อแผ่บายสมัด
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 1/2 ม.12 ต.พระอาจารย์ นครนายก
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
น้ำจิ้มสุกี้

น้ำจิ้มไก่

กลับไปยังหน้าหลัก