ผู้จัดจำหน่าย : ไก่หยอง ฮาซานะฮ์ (นายโอภาส มหิงสพันธ์ชู)
Distributor :
เลขที่รับรองโรงงานฮาลาล :
ที่อยุ่ : 3/3 หมู่ 2 ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ กรุงเทพมหานคร
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
ชื่อผลิตภัณฑ์
Name of Product
เลขที่รับรอง
Registration No. CICOT.HL.
เครื่องหมายการค้า
Brand
วันที่รับรอง
Issue date
วันที่หมดอายุ
Expire date
ไก่หยอง ตราอัสมา

ไก่หยอง ตราฮาซานะห์

กลับไปยังหน้าหลัก